ČLÁNOK
Stanovisko NBS k vyhláseniu spoločnosti Rapid Life
20. Apríl 2017

 V záujme zabrániť šíreniu dezinformácií uverejňujeme nasledovné stanovisko:

Spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s. žalovala Slovenskú republiku, ktorú podľa žaloby poisťovne Rapid má zastupovať Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR, a to za údajný nesprávny úradný postup pri dohľade nad poisťovňou Rapid v rokoch 1995 až 2003 zo strany vtedajších príslušných orgánov dohľadu a dozoru. Pritom podľa tvrdení poisťovne Rapid podstatou tohto údajného nesprávneho úradného postupu vraj malo byť to, že Ministerstvo financií SR v roku 1995 udelilo poisťovni Rapid povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve aj napriek tomu, že poisťovňa Rapid ako jednu z príloh k svojej žiadosti vraj predložila jej chybné poistno-matematické výpočty a kalkulácie sadzieb poistného. Za správnosť kalkulácie zodpovedá aktuár a nie Slovenská republika.

V tejto veci Národná banka Slovenska podala dňa 26.10.2016 dovolanie na Najvyšší súd SR proti rozsudku odvolacieho Krajského súdu v Bratislave, pričom dovolacie konanie na Najvyššom súde SR ešte nie je právoplatne ukončené.

Spoločnosť Rapid Life vyvíja systematický nátlak na NBS, aby stiahla dovolanie podané na Najvyšší súd SR. Súčasťou nátlaku je aj veľký počet trestných a iných podaní, kde pracovníci NBS vystupujú v pozícii svedka, prípadne podávajú príslušné vysvetlenia. Súčasťou nátlaku bola aj morálna diskreditácia guvernéra v denníku Plus 1 deň. Stiahnutím podaného dovolania by bolo znemožnené objektívne rozhodnutie právneho sporu Rapidu Life so Slovenskou republikou. NBS má nielen právo, ale aj povinnosť využiť všetky dostupné právne prostriedky.

Spoločnosť Rapid Life žiada od NBS vyplatenie vysokej čiastky peňazí prostredníctvom mimosúdneho vyrovnania, na ktoré nie je podľa nášho názoru žiadny relevantný dôvod. Podľa názoru NBS Slovenská republika nespôsobila žiadnu škodu poisťovni Rapid.

V súvislosti s verejným vyhlásením poisťovne NBS využije všetky dostupné právne prostriedky na svoju ochranu a na ochranu žalovanej Slovenskej republiky.

Súčasne je dôležité podotknúť, že slovenské súdy vrátane Najvyššieho súdu SR niekoľkokrát v rozsudkoch uviedli, že akýkoľvek spor medzi poisťovňou a orgánom dohľadu nemá vplyv na povinnosť poisťovne plniť jej záväzky z poistných zmlúv so spotrebiteľmi. Poisťovňa nie je oprávnená prerušiť prebiehajúcu likvidáciu poistných zmlúv a prestať vyplácať zmluvne dohodnuté poistné plnenia len z dôvodu, že sama nadobudla nejaké jej pochybnosti o platnosti poistných zmlúv.

Národná banka Slovenska

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA