ČLÁNOK
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií za rok 2018
2. Máj 2019

Zhrnutie Vypracovanie správy o dlhodobej udržateľnosti verejných financií patrí medzi hlavné úlohy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) stanovené ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti1 . Cieľom správy je vyhodnotiť situáciu vo verejných financiách na horizonte nasledujúcich päťdesiatich rokov, berúc do úvahy výsledky hospodárenia verejných financií a existujúce nastavenie politík v roku 2018. Z dôvodu zabezpečenia metodicky správneho porovnania je súčasťou správy aj aktualizácia hodnotenia za rok 2017.

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií nebola v roku 2018 dosiahnutá. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol úroveň 1,32 % HDP, čím sa vzdialil od hranice nízkeho rizika2 pre dlhodobú udržateľnosť (graf 1). V porovnaní s rokom 2017 sa zhoršil o 0,13 % HDP3 . Na udržanie dlhu verejnej správy pod hornou hranicou limitu na dlh (50 % HDP) v období najbližších päťdesiatich rokov je potrebné (nad rámec predpokladov základného scenára) prijať v strednodobom horizonte dodatočné opatrenia na strane príjmov alebo výdavkov, ktoré trvalo zlepšia saldo hospodárenia verejných financií vo výške približne 1,32 % HDP. Tento odhad nezahŕňa negatívny vplyv zavedenia stropu dôchodkového veku4 , ktorý zhorší dlhodobú udržateľnosť o dodatočné 1 % HDP.

celá správa


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 8. 2019

USD 1,107 0,002
CZK 25,769 0,015
GBP 0,905 0,007
HUF 328,580 0,790
CAD 1,474 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS