ČLÁNOK
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2017
17. Máj 2017

1. štvrťroku 2017 vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách 1) v porovnaní s 1. štvrťrokom 2016 o 3,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti 1. štvrťroku 2016 o 3,1 % a oproti 4. štvrťroku 2016 o 0,8 %. 2) 

V bežných cenách sa v 1. štvrťroku 2017 vytvoril HDP v objeme 19 292,1 mil. eur, čo predstavuje nárast o 4,1 % oproti 1. štvrťroku 2016.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 341,7 tis. osôb. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2016 vzrástla o 2,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť zvýšila oproti 1. štvrťroku 2016 o 2 % a oproti 4. štvrťroku 2016 o 0,3 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2017. Spresnené výsledky budú zverejnené 7. júna 2017 o 9,00 h na internetovej stránke úradu (www.statistics.sk).

Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia)

1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2010
2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010

 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA