ČLÁNOK
Prezident podpísal viacero zákonov z dielne rezortu financií
2. November 2017

Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok podpísal viacero zákonov z dielne rezortu financií. Konkrétne novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, o spotrebnej dani z minerálneho oleja, novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, novelu zákona o účtovníctve, daňový poriadok, colný zákon, novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, o platobných službách a novelu zákona o bankách.

Cieľom novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je nastaviť zmeny systému označovania spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane. Cieľom je aj doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, či úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky.

Podľa novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja sa má zvýšiť základná sadzba dane za motorový benzín a naftu bez obsahu biopaliva a zároveň sa majú stanoviť podiely biopalív v benzíne a nafte, pri ktorých sa bude v nasledujúcich rokoch pre tieto pohonné látky uplatňovať zvýhodnená sadzba. Minister financií Peter Kažimír sa odvoláva na požiadavky Európskej únie.

V zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice chce finančná správa zaviesť evidenciu tržieb v elektronickej registračnej pokladnici s on-line prepojením na finančnú správu. So samotným technickým riešením elektronickej evidencie tržieb by mal štát prísť do roka a je možné, že jej povinné zavádzanie bude postupné podľa rizikovosti jednotlivých sektorov.

Podnikatelia budú musieť v rámci novely zákona o účtovníctve archivovať účtovné záznamy dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti, teda desať rokov. Podnikateľ si však bude môcť vybrať, či bude záznamy archivovať v písomnej alebo v elektronickej forme. Minister financií Peter Kažimír nepodporuje zdvojnásobenie archivačnej lehoty dokumentov v papierovej podobe.

Novela zákona o správe daní, tzv. daňový poriadok, prináša zmenu inštitútu daňového tajomstva, okrem toho tiež zavádza index daňovej spoľahlivosti a ďalšie opatrenia proti daňovým únikom. Jedným z cieľov reformy daňového tajomstva je podľa ministerstva financií zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňovníkov.

Cieľom novely colného zákona je okrem iného zosúladenie miesta predloženia tovaru a výkonu colnej kontroly s príslušnými ustanoveniami Colného kódexu EÚ, ustanovenie osobitnej úpravy o ručiteľskom vyhlásení pri ručení vo forme jednotlivej záruky podaného v elektronickej podobe, úprava podmienok nakladania s tovarom, ktorý bol zaistený alebo prenechaný v prospech štátu, ako aj ďalšie technické zmeny.

Cieľom novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je implementovať eurosmernicu o distribúcii poistenia, ktorá nahradila smernicu o sprostredkovaní poistenia. Zmenou bude pre finančných agentov otázka osobitného finančného vzdelávania. Rozsah povinného vzdelávania sa výrazne zvýši.

V rámci novely zákona o platobných službách ide o transpozíciu eurosmernice, ktorej cieľom je prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Dôvodom úpravy je dynamický nárast objemu využívania elektronických služieb, nárast využívania mobilných platieb, ako aj rozšírenie okruhu platobných služieb o ich nové druhy.

Novela zákona o bankách upravuje napríklad financovanie hypoték, pričom hypotekárne záložné listy nahradia kryté dlhopisy. Súčasný systém podpory hypoték pre mladých od budúceho roka nahradí daňový bonus. Národná banka Slovenska zároveň získa intervenčné právomoci. V rámci spotrebiteľských úverov sa zavedie povinnosť overovať informácie o príjme spotrebiteľov cez Sociálnu poisťovňu.

KURZY

20. 2. 2018

USD 1,234 0,007
CZK 25,318 0,009
GBP 0,882 0,004
HUF 311,780 0,630
CAD 1,555 0,004

SPOLUPRÁCA