ČLÁNOK
Podnikateľské prostredie sa naďalej rýchlo zhoršuje
29. November 2009

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v treťom štvrťroku 2009 opäť výrazne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 101,4 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 3,49%. Ide o trinásty pokles hodnoty IPP v rade. Príčinou vnímaného zhoršenia podmienok na podnikanie je nielen pretrvávajúca kríza, ale najmä nedostatočné aktivity vlády nasmerovaných proti kríze a bariéram podnikania.
V treťom štvrťroku 2009 pripísali podnikatelia najväčší pokles položke vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Táto oblasť, ktorá dlhodobo patrí medzi najviac kritizované, si tentokrát v hodnotení pohoršila o výrazných 10,27% a klesla na aktuálnu hodnotu 32,7 bodu. Podnikateľom prekáža neustála absencia jasnej koncepcie smerujúcej k zlepšeniu situácie v súdnictve. Podľa názorov podnikateľov patria medzi pretrvávajúce problémy najmä neistota vyplývajúca z dĺžky trvania súdnych sporov, úroveň korupcie a nedostatočná kompetentnosť a nestrannosť sudcov. Okrem výslednej nízkej vymožiteľnosti práva je kritizovaný aj aktuálny vývoj v oblasti súdnictva na Slovensku.
Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenala položka efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci s poklesom o 9,31% a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 42,0 bodu. Podnikatelia prostredníctvom tejto položky hodnotia efektivitu, s akou štát vynakladá prostriedky daňových poplatníkov a tiež efektívnosť a spravodlivosť finančnej pomoci štátu súkromným podnikom. Napriek výrazným negatívnym dopadom krízy na daňové príjmy štátneho rozpočtu vláda stále nerealizuje potrebné radikálne znižovanie výdavkov vo všetkých rezortoch. Výsledkom tejto nečinnosti v spojení s plánovaným rekordným deficitom rozpočtu na rok 2010 je výrazný rast štátneho dlhu, čo v konečnom dôsledku vedie nielen k zhoršovaniu kredibility štátu, ale aj k úvahám o možnom zvyšovaní daní.
Tretí najväčší pokles, o 8,62%, zaznamenala položka uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom s aktuálnym počtom bodov 47,8. Táto položka sleduje, nakoľko sa v praxi zmenilo uplatňovanie ústavou zakotveného rovnakého prístupu úradov k všetkým zainteresovaným subjektom, či už v súdnych sporoch alebo pri verejnom obstarávaní a podobne.
Veľmi negatívne hodnotenia zaznamenali aj chronické a neriešené bariéry podnikania. Okrem spomenutej nízkej vymáhateľnosti práva podnikatelia kritizujú najmä odvodovú legislatívu a nízku zrozumiteľnosť a stálosť právnych predpisov. Ďalším kritizovaným negatívom je nárast korupcie, k čomu prispieva aj nezáujem vlády o dôkladné prešetrenie netransparentných štátnych zákaziek.
V súvislosti s krízou spôsobuje podnikateľom veľké problémy neustále zhoršovanie platobnej disciplíny obchodných partnerov. Zhoršil sa tiež prístup k finančným zdrojom. Položky sledujúce spomínané oblasti sa začali mierne zhoršovať od polovice minulého roka a od začiatku roka 2009 zaznamenávajú výrazné prepady.
Najpozitívnejšie podnikatelia hodnotili stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu, čo súvisí so zavedením eura na začiatku tohto roka a menovou stabilitou, ktorú Slovensko týmto krokom získalo. Prínosom je lepšia schopnosť plánovania výnosov v zahraničnom obchode. Druhou najlepšie hodnotenou položkou je kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily, ktorej hodnotenie vzrástlo v dôsledku prepúšťania, čím sa na trhu zvýšila ponuka voľnej kvalifikovanej pracovnej sily. Treťou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je cenová stabilita. Mierny rast tejto položky je dôsledkom veľmi nízkej inflácie.
 
 
 
Tab. 1: Vývoj IPP
Štvrťrok
 
1.7.2001
3Q 2001
4Q 2001
1Q 2002
2Q 2002
3Q 2002
4Q 2002
hodnota IPP
 
100,0
102,0
102,7
103,0
103,3
104,5
106,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štvrťrok
1Q 2003
2Q 2003
3Q 2003
4Q 2003
1Q 2004
2Q 2004
3Q 2004
4Q 2004
hodnota IPP
107,9
108,3
108,7
109,5
110,6
112,3
114,2
116,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štvrťrok
1Q 2005
2Q 2005
3Q 2005
4Q 2005
1Q 2006
2Q 2006
3Q 2006
4Q 2006
hodnota IPP
117,7
119,5
121,4
123,7
125,4
126,5
125,9
125,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štvrťrok
1Q 2007
2Q 2007
3Q 2007
4Q 2007
1Q 2008
2Q 2008
3Q 2008
4Q 2008
hodnota IPP
124,4
123,4
122,1
120,9
120,0
117,0
115,3
113,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štvrťrok
1Q 2009
2Q 2009
3Q 2009
 
 
 
 
 
hodnota IPP
109,5
105,0
101,4
 
 
 
 
 
 
Základným obdobím na výpočet IPP bol 1. júl 2001, s referenčnou hodnotou indexu 100 bodov. Respondenti prvý raz hodnotili zmeny v podnikateľskom prostredí za tretí štvrťrok 2001. V súčasnosti PAS publikuje v poradí už tridsiatu tretiu hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny v treťom štvrťroku 2009. Mapovanie podnikateľského prostredia dáva odpoveď tvorcom hospodárskej politiky, kde je ich snaha pozitívna a kde je vhodné prijať zásadné opatrenia na zlepšenie.
PAS združuje predstaviteľov podnikateľskej sféry na Slovensku, ktorí uprednostňujú celoplošné skvalitňovanie podnikateľského prostredia pred napĺňaním subjektívnych individuálnych a rezortných záujmov. Podnikateľské subjekty združené v PAS sa snažia presadzovať princípy zákonnosti, etickosti, solidárnosti a transparentnosti v podnikaní. Podniky združené v PAS dosahujú ročné tržby na úrovni 16,93 mld. € (510 mld. Sk) a zamestnávajú približne 64 tisíc pracovníkov.
                                                                                                                    (red)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA