ČLÁNOK
Málo pochopiteľné poplatky v Stredisku cenných papierov SR
1. Február 2003

Majitelia cenných papierov dostali “pozdravy” od Strediska cenných papierov SR (SCP)

s výzvou zaplatiť poplatok za vedenie účtu za rok 2002 a nedoplatky za predošlé roky.

Výšku poplatku stredisko stanovuje podľa tabuľky č.9 z dodatku k cenníku služieb SCP, platného od 1.apríla 2001. Základom na stanovenie výšky poplatku je objem cenných papierov ,to jest súčet nominálnych hodnôt všetkých cenných papierov na účte platiteľa. Pritom sa ignoruje skutočnosť ,že medzi objemom vlastnených cenných papierov a nákladmi SCP vynaloženými na vedenie účtu neexistuje žiadna súvislosť, ktorá by oprávňovala stanovovať poplatok takýmto spôsobom. Či občan vlastní 1, 2, 10 alebo 100 000 kusov cenných papierov v databáze SCP to vždy predstavuje iba jeden záznam (rozdielny je iba údaj v stĺpci “počet CP” ) a neovplyvňuje to náklady na vedenie účtu.

SCP sa po transformácii na a.s. sa začalo rozrastať podľa Parkinsonových zákonov a preto potrebovalo nové budovy (postaviť, kúpiť, či prenajať), zariadiť ich drahým nábytkom a modernou výpočtovou technikou. A tak sa hľadali zdroje na financovanie týchto dodatočných nákladov . Obeť bola po ruke v podobe vlastníkov cenných papierov. Hoci je zrejmé, že väčšina cenných papierov na účtoch ich majiteľov nemá žiadnu reálnu hodnotu , pre SCP tieto “cenné” papiere predstavujú majetok, za ktorý občan musí zaplatiť reálnymi peniazmi a to práve stredisku.

Čím sa SCP zaslúžilo o to , že občan vlastní nejaké cenné papiere? Za čo chce peniaze? Ak občan má na účte nejaké cenné papiere, tak ich buď zdedil alebo nadobudol ako Danajský dar v kupónovej privatizácii, alebo si ch kúpil na kapitálovom trhu za reálne peniaze. A to všetko bez akejkoľvek zásluhy SCP.

Ako by ľudia postupovali, keby banka začala účtovať poplatok za vedenie účtu úmerný výške sumy, ktorú je na účte uložená? Asi by peniaze z takejto

banky rýchlo presunuli do inej, normálnej. V prípade cenných papierov takýto postup žiaľ nie je možný, pretože na vedenie účtu má monopol SCP SR. SCP sa nikoho nepýta , či chce u neho uložiť cenné papiere za podmienok, ktoré táto firma hocikedy v budúcnosti

môže zmeniť podľa svojej ľubovôle, pričom klient SCP má jediné právo – povinnosť: mlčky akceptovať nové podmienky, hoci je to v jeho neprospech. Na legalizáciu takéhoto postupu si SCP vymyslelo a dalo schváliť prvoaprílový dodatok k cenníku.

Úradník z úradu pre finančný trh, ktorý v tichosti schvaľoval a podpisoval dodatok, buď nevedel, čo podpisuje, neuvedomoval si aké to bude mať následky pre majiteľov “cenných” papierov…

Úrad pre finančný trh môže urobiť nápravu súčasného nevyhovujúceho stavu , ktorý poskytuje SCP legálnu možnosť poškodzovať vlastných klientov vymáhaním výpalného ,maskovaného ako poplatok za vedenie účtu. Navrhujem

dve možnosti, ako by bolo možné urobiť nápravu :

1.) Zrušiť dodatok č.1 k cenníku služieb SCP so spiatočnou platnosťou , t.j. od 1.apri-

la 2001. Pritom SCP si vyúčtuje poplatky za vedenie účtov za roky 2001,2002 podľa pôvod-

ného cenníka z 1.1.2001 , t.j. 70,- Sk za rok (je možné zohľadniť infláciu). Rozdiely medzi

platbami inkasovanými podľa dodatku z 1.4.2001 a poplatkom podľa pôvodného cenníka

z 1.1.2001 vráti SCP platiteľom.

2.)Uzákoniť ďalší dodatok (č.6) k cenníku služieb SCP, ktorý umožní vlastníkovi CP

v prípade ,že požadovaný poplatok ,či nedoplatok prevyšuje 100,- SK, zvoliť si namiesto korunovej platby platbu cennými papiermi zo svojho účtu podľa vlastného výberu. SCP bude

povinné akceptovať takúto platbu , pričom záväzná bude nominálna hodnota CP. Rozdiel me-

dzi súčtom nominálnych hodnôt CP, použitých na zaplatenie poplatku resp.nedoplatku,

a výškou požadovanej sumy ,ktorý je menší ako 1000,- Sk,vráti SCP platiteľovi v Sk.

Príklad: SCP požaduje poplatok 500,- Sk

Platiteľ prevedie na SCP 1ks CP (napr.VSS) s nominálnou hodnotou 1000,- Sk

SCP vráti platiteľovi rozdiel 1000-500=500 Sk

Keďže SCP operuje pri stanovení poplatku za vedenie účtu objemom CP , čo je súčet nominálnych hodnôt všetkých CP na účte platiteľa, nebude preň iste problematické prijať platbu v rovnakých jednotkách, z akých pri stanovení poplatku vychádza.

V prípade , že si SCP vyberie niektorú z uvedených dvoch možností, netreba pochybovať o tom, že nebude potrebné zavaľovať od mája 2003 súdy v SR požiadavka- mi SCP na zaplatenie neodôvodnene vysokých finančných “nedoplatkov”, ako sa vedenie SCP svojim klientom vyhráža.

Problémov okolo cenných papierov je určite viac. Nebolo by na škodu veci, keby si kompetentní našli trocha času na ich riešenie. Situácia v SR je špecifická aj tým , že okrem malého podielu reálnych živých cenných papierov existuje množstvo mŕtvych a vo väčšine prípadov sa obe tieto skupiny miešajú dovedna , čo je zásadná chyba. Je potrebné oddeliť cenné papiere, s ktorými sa na kapitálovom trhu už roky neobchoduje od živých,ktoré sú obchodovateľné.

Autor požiadal o zachovanie anonymity

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA