ČLÁNOK
Finančné hospodárenie korporácií v 1. štvrťroku 2016
7. Jún 2016

Tvorba zisku nefinančných korporácií v porovnaní s 1. štvrťrokom 2015 vzrástla o 414,9 mil. Eur (o 20,8 %) na 2 408,6 mil. Eur.

Celkovú ziskovosť najvýznamnejšie ovplyvnil kladný hospodársky výsledok v priemyselnej výrobe 814,3 mil. Eur, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 546 mil. Eur, v činnostiach v oblasti nehnuteľností; odborných, vedeckých a technických činnostiach; administratívnych a podporných službách 392,9 mil. Eur, v informačných a komunikačných činnostiach 210,9 mil. Eur, vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov 192,6 mil. Eur, v doprave a skladovaní; ubytovacích a stravovacích službách    169,7 mil. Eur.

Finančné korporácie hospodárili v 1. štvrťroku 2016 so ziskom v objeme 400,6 mil. Eur. Zisk vytvorený v peňažných finančných inštitúciách predstavoval 228 mil. Eur, poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch 150 mil. Eur a u ostatných finančných sprostredkovateľov 22,6 mil. Eur. Medziročný pokles zisku bol vo všetkých troch typoch finančných inštitúcií. Na medziročnom znížení ziskovosti finančných korporácií o 41,2 % mali najväčší podiel ostatní finanční sprostredkovatelia.

Poznámka: predbežné údaje, absolútne hodnoty aj indexy sú v bežných cenách; údaje sú podľa podnikovej metódy, hospodársky výsledok je pred zdanením

KURZY

19. 1. 2018

USD 1,226 0,002
CZK 25,433 0,068
GBP 0,884 0,002
HUF 309,200 0,690
CAD 1,525 0,002

SPOLUPRÁCA