ČLÁNOK
Čerpanie zdrojov EÚ v období 2014 – 2020 dosiahlo k 31. augustu 7,1 %
13. September 2017

 Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020 do 31. augusta v ôsmich z jedenástich programov 989,8 mil. eur. Znamená to 7,1 % z celkovej alokácie všetkých programov 13,936 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka (PRV). Oproti koncu júla čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 164,12 mil. eur a miera o 1,19 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to zo zverejnených informácií Ministerstva financií SR ako certifikačného orgánu týchto programov o schválení prostriedkov.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom augusta 172,92 mil. eur, čo je 8,35 % zo záväzku 2,071 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 29,08 mil. eur, resp. o 1,38 percentuálneho bodu.

Celková alokovaná suma programov zo zdrojov EÚ ku koncu augusta oproti záveru júla klesla o 35,74 mil. eur, keďže o toľko sa znížili prostriedky pre Operačný program Výskum a inovácie. Celkové prostriedky zo štátneho rozpočtu sú vyššie o 6,2 mil. eur, pričom v uvedenom programe klesli o 751,4 tis. eur a zároveň v programe Interact III pribudlo 6,95 mil. eur.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil zo zdrojov EÚ do konca ôsmeho mesiaca 14,37 % (567,47 mil.eur z 3,949 mld. eur), Technická pomoc 13,12 % (20,87 mil. eur zo 159,07 mil. eur), Ľudské zdroje 9,96 % (219,68 mil. eur z 2,205 mld. eur), Interact III 7,24 % (2,85 mil. eur z 39,39 mil. eur), Kvalita životného prostredia 3,30 % (103,49 mil. eur z 3,138 mld. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 1,97 % (34,53 mil. eur z 1,754 mld. eur), Výskum a inovácie 1,75 % (38,94 mil. eur z 2,231 mld. eur) a Efektívna verejná správa 0,71 % (1,97 mil. eur z 278,45 mil. eur). V zostávajúcich troch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky.

Oproti koncu júla čerpanie peňazí EÚ vzrástlo najviac v programoch Integrovaná infraštruktúra (o 143,28 mil. eur, resp. o 3,63 p. b.), Ľudské zdroje (o 7,97 mil. eur, 0,36 p. b.) a Kvalita životného prostredia (o 5,95 mil. eur, 0,19 p. b.).

Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 632,05 mil. eur sa bude prvýkrát odpočítavať k 31. decembru 2017. Na základe stavu k 31. augustu je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu, teda ministerstva financií, schváliť výdavky v minimálnej výške 189,11 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2017 už splnili operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Technická pomoc.

Program Výskum a inovácie má do konca tohto roka dočerpať ešte 67,39 mil. eur, Kvalita životného prostredia 49,54 mil. eur, IROP 44,67 mil. eur, Ľudské zdroje 16,95 mil. eur a Efektívna verejná správa 10,56 mil. eur.

Pri zvyšných štyroch programoch nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca aktuálneho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR – Česká republika (celková alokácia zo zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR – Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj medziregionálny program spolupráce Interact III (39,39 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).

Do konca roka 2018 zostáva vyčerpať celkovo ešte 947,71 mil. eur. Z toho Operačný program Kvalita životného prostredia má do konca budúceho roka využiť ešte 302,36 mil. eur, Výskum a inovácie 219,7 mil. eur, IROP 169,56 mil. eur, Ľudské zdroje 144,36 mil. eur, Integrovaná infraštruktúra 76,14 mil. eur, Efektívna verejná správa 26,91 mil. eur, Technická pomoc 3,1 mil. eur, Rybné hospodárstvo 2,55 mil. eur, Interreg V-A SR – Česká republika 1,65 mil. eur,Interreg V-A SR – Rakúsko 1,39 mil. eur a pri programe Interact III nie je uvedená žiadna suma.

Jedenásť programov, kde je certifikačným orgánom ministerstvo financií, je financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu. Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, má alokáciu z peňazí EÚ 1,56 mld. eur.

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA