ČLÁNOK
Čerpanie eurofondov by sa malo zjednodušiť a administratíva sa ma znížiť
29. Marec 2017

Diskusiou k návrhu novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v druhom čítaní sa začalo stredajšie rokovanie štrnástej schôdze Národnej rady SR. Čerpanie eurofondov by sa malo podľa očakávania vlády zjednodušiť a administratíva by sa mala znížiť. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) povedal, že navrhované zmeny v zákone sú predpokladom na naplnenie cieľa riadneho a včasného čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Po schválení v parlamente má novela zákona o eurofondoch nadobudnúť účinnosť 1. júna 2017 namiesto pôvodne plánovaného termínu 1. mája, okrem dvoch bodov s navrhovanou účinnosťou 1. januára 2018.

“Navrhovanou úpravou sa reflektujú potreby implementačnej praxe, a to najmä v otázkach finančného riadenia, vysporiadania finančných vzťahov, v oblasti definícií pojmov a doplnenia nastavenia existujúcich právnych vzťahov,” informoval poslancov Pellegrini. “Návrh zákona zároveň upravuje nástroje na zjednodušenie a zefektívnenie procesu implementácie. Medzi hlavné patrí najmä návrh systému zjednodušeného vykazovania výdavkov a úprava dvojkolového procesu schvaľovania projektov. Obidva tieto nástroje majú potenciál priniesť zásadné zníženie administratívnej záťaže tak pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ako aj pre samotné riadiace orgány,” dodal vicepremiér.

Zmeny v zákone vyplývajú aj zo zmenenej, alebo úplne novej právnej úpravy obsiahnutej v iných právnych predpisoch, ktoré majú priamy vplyv na programové obdobia 2007 – 2013 a 2014 – 2020. “Návrh zákona zároveň mení obe právne normy predstavujúce právny základ implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov,” uviedol Pellegrini. Novela tiež zavedie povinnosť pre všetky riadiace orgány zabezpečiť väčšinové zastúpenie partnerov v monitorovacích výboroch. V každom z monitorovacích výborov budú mať zástupcovia štátnych orgánov povinnú menšinu, čím sa zvýši aspekt transparentnosti a dohľadu nad prácou riadiacich orgánov zo strany partnerov a verejnosti.

Poslanec Ondrej Dostál spolu s kolegyňou Renátou Kaščákovou (obaja SaS) predložili pozmeňujúci návrh, aby sa aj údaje z Informačného systému pre riadenie, kontrolu a monitorovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka zverejňovali rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu, ako sa v rámci novely navrhuje zverejňovať údaje z informačného monitorovacieho systému. Doterajšia úroveň transparentnosti prerozdeľovania a čerpania fondov EÚ nie je podľa nich dostatočná. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť rovnakú dostupnosť informácií o eurofondoch pre verejnosť aj v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

“Som presvedčený, že viac svetla treba pustiť aj do poľnohospodárskych eurofondov, a to sa kvôli nevôli príslušného rezortu zatiaľ veľmi nedarí. Preto by bolo vhodné, aby sa prístup, ktorý sa bude uplatňovať pri nepoľnohospodárskych eurofondoch v rámci ITMS systému (monitorovací systém), uplatňoval aj pri poľnohospodárskych eurofondoch,” povedal Dostál v rozprave a žiadal o podporu tohto návrhu. Pellegrini uvedený pozmeňujúci návrh podporil a vyzval k tomu aj poslancov koalície.

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA