ČLÁNOK


,

Boj o energiu
7. Február 2005

Na základe ekonomických a prírodných podmienok stanovila vláda SR dosiahnuť v roku 2010 vyrobiť približne 5,9 TWh elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou tohto cieľa je 19-percentný podiel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Voda s cenou zlata

Najviac využívaným obnoviteľným zdrojom energie na výrobu elektriny na Slovensku je vodná energia. Využiteľný hydroenergetický potenciál na výrobu elektriny na báze vodnej energie predstavuje 6,6 TWh za rok. Slovenské vodné elektrárne v roku 2002 vyrobili 5,17 TWh elektrickej energie. Z dôvodu zohľadnenia podielu Maďarskej republiky však treba VE Gabčíkovu započítať len 50-percentný podiel. Preto výroba v tomto roku činí 3,8 TWH. Znamená to, že hydroenergetický potenciál SR sa využíva na 58 percent.

V súčasnosti pripravuje Slovensko výstavbu dvoch veľkých vodných elektrární. Prvou je VE Sereď s inštalovaným výkonom 51 MW a s výrobou 180 GWh ročne. Druhou je VE Nezbudská Lúčka pri Strečne s inštalovaným výkonom 22,5 MW s výrobou 72 GWh ročne.

Pre výstavbu malých vodných elektrární je na území SR perspektívnych ešte približne 50 lokalít s výkonom 1-3 MW. Ide najmä o rieky Hron a Horný Váh. Na ostatných tokoch sa nachádza veľké množstvo lokalít pre malé vodné elektrárne s výkonom do 1 MW. Pre prípravu chráneného územia je na rieke Orava zákaz výstavby malých vodných elektrární.

Najperspektívnejším z obnoviteľných zdrojov energie je energetické využívanie biomasy. Ide o reálne využiteľný zdroj na výrobu elektriny, tepla, bioplynu a biopalív. Využiteľný potenciál na výroby elektriny z biomasy predstavuje na Slovensku 1 300 GWh ročne. Podľa MH SR sú perspektívne najmä zdroje so spoločným spaľovaním uhlia s drevným odpadom a kogeneračnú zdroje na splyňovaný drevný odpad. Slovenské elektrárne, a.s. v súčasnosti skúmajú rôzne alternatívy spoločného spaľovania uhlia s drevnými štiepkami. Uvažuje sa aj o spaľovaní dreva v Elektrárni Nováky A. Do roku 2010 sa predpokladá vyrobiť spaľovaním biomasy 350 GWh elektriny. Výroba elektriny z bioplynu sa zvýši zo súčasných 6 GWh na vyše 50 GWh. Očakáva sa rozvoj menších závodných a komunálnych elektrární na bioplynu.

Málo priaznivého vetra

Vhodné oblasti na inštalovanie veterných elektrární ležia na Slovensku z veľkej časti v národných parkoch, kde je výstavba veterných turbín vylúčená. Pre efektívne využívanie zvyšného potenciálu sú vhodné iba oblasti s najlepšími veternými podmienkami. Tie však predstavujú len veľmi malú časť územia Slovenska. Aj preto využiteľný potenciál veternej energie predstavuje len 0,605 TWh. V súčasnosti je v prevádzke celkom 5,1 MW. Ide o lokality veterný park Cerová s inštalovaným výkonom 2,64 MW, veternú elektráreň Ostrý vrch (0,5 MW) a veterný park Skalité pri Čadci ( MW). Do roku 2010 je pri súčasných podmienkach predpoklad výroby elektriny z veternej energie 100 GWh.

S využitím geotermálnej energie sa uvažuje v rámci projektu geotermálneho zdroja v Košickej kotline. Inštalovaný výkon 5 MW zaručí ročnú výrobu elektriny 40 GWh. V súčasnosti sa hľadajú možnosti financovania projektu zásobovania teplom pre Košice práve z tohto geotermálneho zdroja

Využívanie slnečnej energie na výrobu elektriny je vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť do príslušných zariadení do roku 2010 zanedbateľné.

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v roku 2002

Veľké vodné elektrárne 92 %

Malé vodné elektrárne 5 %

Biomasa 3 %

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v roku 2010

Veľké vodné elektrárne 85 %

Malé vodné elektrárne 6 %

Biomasa 6 %

Veterné elektrárne 2 %

Bioplyn 1 %

Zdroj: MH SR

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA